Postgraduate Annual 2006

Life and video cases
By: Anne Vervarcke

In het boek ‘The Charm of Homeopathie’ (Dynamis 47, pagina 10) beschrijft Anne Vervarcke haar zoektocht naar de door haar ontwikkelde AV-methode om achter het simillimum te komen. Omdat zij wil laten zien hoe ze te werk gaat, geeft Anne postgraduaatdagen met life-casuïstiek. In haar boek ‘Postgraduate Annual 2006’ wordt een beknopte omschrijving van de AV-methode gegeven en zijn zestien interessante casussen opgenomen.
In de Dynamis is al uitgebreid aandacht besteed aan deze manier van anamnese afnemen: in nummer 45 staat de casus van een jongeman die van een vrije val kickt en in nummer 48 van een vrouw die de Assepoes van de familie is en zich niet geborgen voelt. Het leerzame van dit boek is dat je met doorvragen pas de gebruikte woorden van de patiënt kunt begrijpen, waardoor de genoemde symptomen binnen het simillimum te verklaren zijn.

Titel: Postgraduate Annual 2006
Subtitel: Life and video cases
Auteur: Anne Vervarcke
Taal:    Engels
Aantal pag.: 276
Uitgeverij: The White Room, Wasstraat 116, 3000 Leuven
E-mail: info@thewhiteroom.be
ISBN:  90 810  0173 6
Prijs:  € 25

 

250 jaar na Hahnemann

Door: Anne Vervarcke

Nu het jaar 2005 is uitgeroepen tot het ‘Hahnemannjaar’ heeft Anne Vervarcke voor haar tweede boek geen passender titel kunnen kiezen. De enorme stroomversnelling waarin de klassieke homeopathie de laatste vijftien jaar terecht is gekomen, is de inspiratie voor ‘250 jaar na Hahnemann’ geweest. Al vindt men homeopathie nog steeds niet officieel bewezen, de behaalde resultaten vallen niet langer te ontkennen of te negeren. In het debat worden echter alle emotionele, epistemologische, sociale, wetenschappelijke, economische en culturele argumenten door elkaar gehaald. Anne probeert in dit boek meer helderheid te verschaffen door ze stuk voor stuk uit elkaar te halen en op een rij te zetten. De bronvermeldingen onder de pagina’s en de bibliografie van zeven pagina’s laten ons weten dat zij veel onderzoek heeft verricht.
Het boek kan voor zowel de leek als de homeopaat verheldering geven. Om een indruk te krijgen van de belangrijkste onderwerpen:

* Geneeskunde in maatschappelijk perspectief.
* De brede maatschappelijke context.
* Homeopathie in een bredere context.
* De veranderingen binnen het vakgebied.

Sankaran
Vooral in het laatst genoemde hoofdstuk geeft Anne aan dat de versnelde ontwikkeling van de homeopathie voor een belangrijk deel te danken is aan Sankarans filosofie.
In haar slotconclusie formuleert zij de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst: ‘Op maatschappelijk vlak zijn die vrij klaar: therapievrijheid en toegankelijkheid creëren voor wie dit wenst, gekoppeld aan het bewaken van de kwaliteit van de verleende hulp.
Op homeopathisch gebied: het exploreren en formuleren van de basisprincipes, zodat meer consistente resultaten een feit worden. Dan zullen de doelstellingen van de homeopaat bereikt zijn: snel, zacht en permanent genezen.’

Titel: 250 jaar na Hahnemann
Auteur: Anne Vervarcke
Aantal pag.: 124
Uitgeverij: Academia Press, Eekhout 2, 9000 Gent.
E-mail: orders@academiapress.be
ISBN:  90 382 0733 6
Prijs: € 10

The Charm of Homeopathy

By: Anne Vervarcke

In de homeopathie wordt ziekte gezien als een vitale verstoring. De individueel optredende, fysieke en geestelijke symptomen zijn het gevolg van zo'n verstoring. Hahnemann stelt dat in dat geval alleen een gelijksoortig, homeopathisch geneesmiddel heling kan brengen.
Aangezien het vergaren van zoveel mogelijk symp­tomen meestal geen zoden aan de dijk zet, moet de homeopaat achter de diepere betekenis van de vitale verstoring zien te komen. Rajan Sankaran heeft ons at aardig op dreef geholpen: je kunt pas op de vitale verstoring inwerken door 'het gevoel achter het gevoel' van de patiënt zien te vinden. In het boek 'The Charm of Homeopathy' gaat Anne Vervarcke een paar stapjes verder en beschrijft haar manier om coherente patronen te herkennen.
AV-METHODE
Anne stelt dat ieder herkenbaar patroon, wat het ook is, in aanmerking komt als symbotische versto­ring van het vitale niveau. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk wel het artikel 'Kicken van de vrije vat' in Dynamis 45, waarin Anne haar 'AV-methode' introduceert. Dat de jongeman van de besproken
casus een middel uit het dierenrijk nodig heeft, is niet moellijk te begrijpen. De vraag is waarom deze casus doorspekt is met termen als 'wegwezen', 'Laat me met rust'? Waarom is hij zo agressief en heeft hij aanvallen van razernij? En merkwaardiger, waarom krijgt hij van racen en valdromen zo'n enorme kick? Wanneer je de benoemde sympto­men alleen als gegeven noteert, kom je niet veel verder. Het is daarom van cruciaal belang de ge­bruikte woorden van de patiënt goed te begrijpen. Een vrije vat betekent voor deze patiënt 'sensa­tie,... onbereikbaar zijn voor iedereen, alleen en eindelijk vrij zijn!' Met deze uitleg passen zijn woorden als een driedimensionale puzzel in elkaar. Duidelijk wordt bijvoorbeeld waarom mensen niet te dicht in zijn buurt moeten komen. Met deze uit­spraken symboliseert hij als het ware zijn vitale verstoring, welke past bij Falcon Peregrinus Bovengenoemd artikel is echter slechts een introduc­tie: in het boek 'The Charm of Homeopathy' krijg je als lezer pas echt een goed beeld van Anne's zoek­tocht. In het eerste gedeelte beschrijft ze op een dui­delijke manier hoe ze tot de door haar ontwikkelde methode is gekomen: een verfijnde, homeopathische werkwijze om achter het simillimum te komen.
Om te bewijzen dat haar methode goed werkt (meer dan 80% van haar patiënten geneest!), geeft Anne postgraduaat dagen met life-casuïstiek. Het tweede gedeelte bevat een twaalftal van deze boeiende ca­ses, zodat je als lezer een idee krijgt van hoe de AV= methode in de praktijk werkt. In deze Dynamis is nog een voorbeeldcasus van Anne opgenomen: 'Het belagende virus weg eten' (pagina 14).
Titel: The Charm of Homeopathy
Auteur: Anne Vervarcke
Taal: Engels
Aantal Pag.: 232
Uitgeverij: The White Room, Wasstraat 116, 9000 Gent
E-MAIL: info@thewhiteroom.be
ISBN: 90 810 0172 8
Prijs: € 25