Uitreksels "Klassieke Homeopathie, niet te geloven !?"

P20 Het hele medische handelen is gericht op het wegnemen van symptomen. Dit lijkt een rationele manier van handelen wanneer men ervan uitgaat dat de symptomen en de ziekte identiek zijn .Dit is echter niet het geval.Wanneer we de symptomen derhalve wegnemen of onderdrukken zijn ze aan ons gezichtsveld onttrokken, terwijl de oorzaak van de klachten nog steeds bestaat. Of men zou het ook als volgt kunnen formuleren:symptomen zijn eigenlijk geen ziekten, maar dragers van de boodschap, of, zo men wil; alarmsignalen. Wanneer echter in een auto een alarmlichtje gaan branden, zou geen redelijk mens dit losschroeven en daarna trots verkondigen dat hij zijn auto gerepareerd heeft. Bij de reparatie van de mens herhaalt deze gang van zaken zich echter voortdurend. Nauwelijks licht een symptoom op of de arts laat het al verdwijnen en boekt deze truc als een therapeutisch succes. Zo ontstaat de paradoxie dat de statistieken van de successen in de geneeskunde uitsluitend berusten op het feit dat men niet genezen kan. Want dit onderdrukt symptoom dwingt de mens zijn nog niet behandelde zich met andere symptomen te signaleren. De onderdrukking van dit nieuwe symptoom levert dan medisch succes nummer twee op enzovoort

P24 Uit een holistische benadering volgt ondermeer dat de definitie va ziekte zich niet laat reduceren tot meetgegevens en aantoonbare organische afwijkingen; wanneer fysiologische functies abnormaal verlopen bestaat er eensgezindheid in de conclusie: de lichaamstemperatuur is abnormaal hoog, de eetlust afwezig, de paalde bewegingen zijn onmogelijk, er zijn laesies op de huid, er is pijn dus de persoon is ziek. Moeilijker wordt het wanneer pijn zich manifesteert zonder meetbare onzichtbare afwijkingen. Wanneer de pijn veroorzaakt wordt door een holle kies, een kwetsuur, een aanwijsbare ontsteking, dan liggen de zaken eenvoudig, althans op het eerste gezicht. Maar is migraine een ziekte? En gewone hoofdpijn eveneens? Is vermoeidheid een ziekte? Wanneer is men chronisch vermoeid en officieel ziek en wanneer is men gewoon wat depressief? Wanneer bij medisch onderzoek men een verhoogde bloeddruk constateert, een te hoog cholesterolgehalte, een lichte artrose en de lumbale wervels, een te hoog gehalte aan witte bloedcellen en de persoon in kwestie voelt zich desondanks energiek, vrij van pijn en gezond: is hij dan volgens medische noemen en definities ziek of niet? Is eczeem een ziekte en zijn wratten dit niet? Of zijn drie wratten geen ziekte en twintig wratten wel? Zijn lusteloosheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, gastritis, darmklachten, psychische of fysieke ziekten? Is een maagzweer een psychosomatische aandoening en is ischias een mechanische klacht. Moeten we ziekten indelen naar oorzaken? Naar locatie? Naar ziekteverwekker? Moeten we ons concentreren op erfelijke factoren.? Zijn ziekten hoofdzakelijk genetische afwijkingen?. Een gevolg van stress of van ziekteverwekkers of van constitutie of van een combinatie van risicofactoren? Hoe komen we ooit uit dit ogenschijnlijk onontwarbaar kluwen.

Pp 33-34 Het is belangrijk bij het waarom van ziekte stil te staan. Het aanvaarden dat er een zin schuilt in ziekte resulteert niet in gelatenheid maar geeft integendeel de aanzet tot handelen. Naar huis gestuurd worden met symptoomonderdrukkende medicijnen die de ziekte camoufleren, maakt de patint afhankelijk. Die kan dan niet mr doen dan passief en bang afwachten of de ziekte terugkomt, wat meestal het geval is. P 89 Homeopathie is geen religie. Maar gedwongen zich te bezinnen over de diepere betekenis van ziekte en gezondheid, stuit men automatisch op fundamentele kwesties. Wat is het ideaal dat wij voor ogen houden? Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de vrije, creatieve mens, die een instrument kan zijn voor de hogere bedoelingen. Men hoeft echter niet in hogere bedoelingen te geloven om gezond te willen worden en daarvoor een homeopaat te raadplegen In gezondheid voelt iemand zich vrij, gelijk aan anderen( niet beter en niet slechter) en is in principe tevreden met zichzelf. Wanneer iemand zich in de waan bevindt, voelt hij zich benadeeld, achtervolgd, de mindere en moet hij aan allerlei voorwaarden voldoen om zich 'ok' te voelen. Een gezond ego beschermt de individualiteit en de identiteit. Het ego kan men beschouwen als een onderdeel van het overlevingsinstinct van de mens. Ego, de geest, seksualiteit, het overlevingsinstinct zijn in de mens ingebouwde mechanismen opdat de soort overleeft. Dit is onderdeel van het ontwerp van het universum. Ons gevoel voor identiteit is in werkelijkheid een illusie en laat de machine beter functioneren. Illusie en waan zijn eigelijk hetzelfde. Maar op het niveau waar her ego een illusie is, heeft dit niets te maken met gezondheid en alles met spiritualiteit. Om gezond te zijn hoeft men niet spiritueel te zijn, maar men moet wel een ego hebben. Ego is geen ongezond deel van ons.Net zoals we ziekten kunnen overstijgen door ons ervan bewust te zijn, kunnen we de illusie van het ego overstijgen door bewustzijn. Maar dit is spiritualiteit en kan alleen ervaren worden. Velen verwarren spiritualiteit echter met godsdienst.

P91 Niet enkel omdat die vervreemde mens weinig gevoel voor zijn medemens kan opbrengen, maar ook omdat hij zelf een tragisch leven leidt, kan de homeopathie een uitkomst bieden. In feite doet psychotherapie hetzelfde: de patint confronteren met de oorspronkelijke situatie die aan de basis ligt van zijn actuele toestand van beperking, overdreven reageren en lijden. De homeopathie biedt echter enkele belangrijke voordelen. De psychotherapie is een langdurig en pijnlijk proces: de uitlokkende toestand is omwille van zijn begeleidende pijn omringd met veel weerstand. Vermits er veel moet geformuleerd worden zal de rede vaak interveniren met allerlei verklarende motieven en verzachtende omstandigheden uit de buitenwereld. Wanneer de toestand overgerfd is van de ouders, opgedaan tijdens de zwangerschap door een intense toestand van de moeder, of tijdens of kort na de geboorte opgedaan, dan bestaat het gevaar dat men er met psychotherapie niet bijkomt. Bovendien heeft de homeopathie een veel breder werkingsgebied,vermits ze ook de pathologie gebruikt als significante indicatie voor een geneesmiddel. Waar de geneeskunde vooral het lichaam behandelt en de psychotherapie vooral de geest, beslaat de homeopathie beide domeinen.